Vzdelávanie predškolákov

Dieťa sa už v tomto veku naučí pracovať, rozvíjať zručnosti a návyky správneho správania, rozvíjať charakter. Toto obdobie nie je možné podceniť. Naopak. Je potrebné mu venovať primeranú pozornosť.
Hlavnou činnosťou detí predškolského veku je hra, v rámci ktorej sa rozvíjajú duchovné a fyzické sily dieťaťa, rozvíja sa:

kostky

 • jeho pozornosť, pamäť,
 • predstavivosť
 •  disciplína
 • Aktivita
 • Zručnosť
 • Tvorivosť
 • Logické myslenie

 Okrem toho je hra zvláštnou metódou učenia spoločenských skúseností, ktorá je špecifická pre predškolskú vekovú kategóriu. Je to prvé  stretnutie pri práci- hre s rovesníkmi- cudzími ľuďmi, bez mamky a otecka. Dieťa si tu musí samo vytvoriť svoju pozíciu v kolektíve.

Hra je dôležitým prostriedkom duševnej výchovy dieťaťa. Poznatky získané v jasliach a materskej škole aj samozrejme  doma nájdu praktickú aplikáciu a vývoj v hre. Reprodukuje rôzne životné udalosti, epizódy z rozprávok a príbehov, dieťa odráža to, čo dieťa videlo, čo čítalo a hovorilo, zisťuje  význam mnohých javov, ich význam sa mu stáva hrou  jasnejším.

Hra je samostatná aktivita, v ktorej deti najprv vstúpia do komunikácie so svojimi rovesníkmi. Sú spojené jedným cieľom, spoločným úsilím o jeho dosiahnutie, spoločnými záujmami a skúsenosťami.
Hlboký a zložitý proces transformácie a učenia sa životných skúseností sa odohráva v hrách. Kreativita sa podporuje :

bubínek

 • výberom témy hry,
 • výberom techník kreslenia,
 • výberom vhodného reprodukovania a predvádzania rozprávok
 • výberom hračiek
 • rozprávaním o pocitoch a zážitkoch

V hre  sa začína dieťa cítiť sa ako člen tímu,  snaží sa spravodlivo posúdiť činy a akcie svojich kamarátov a aj  vlastné.  Vhodné detské hry sa líšia  hlavne svojim zdrojom a účelom. Môže to byť :

 • Výskumná hra . Tento typ je motivovaný snahou o poznávanie, o získavanie poznatkov o objektoch a udalostiach vo vonkajšom prostredí.
 • Kreatívna hra . Tento typ je zložitejším prejavom výskumnej hry, ktorá vyžaduje schopnosť symbolizovať a poznať vonkajšie alebo fyzické vlastnosti stimulov – napríklad hračiek.